Hướng dẫn sử dụng

1. Màn hình đăng nhập vào hệ thống

Hệ thống truy cập tại địa chỉ web: http://quantraccongtrinh.com.vn

Một trang đăng nhập sẽ xuất hiện và yêu cầu Người dùng nhập Tên tài khoản và Mật khẩu.

Để đăng nhập: nhập tên tài khoản đã được cấp vào mục Admin/User và mật khẩu vào mục Password được. Tiếp theo nhấn nút Đăng nhập, nếu tên tài khoản và mật khẩu được nhập trùng với dữ liệu lưu trong cơ sở dữ liệu, hệ thống thông báo đăng nhập thành công và chuyển sang mà hình tổng quan, ngược lại nếu tên tài khoản hoặc Mật khẩu không trùng khớp với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ thông báo yêu cầu nhập lại mật khẩu và tên tài khoản. Chú ý: Hệ thống phân biệt chữ viết hoa và chữ viết thường.

Hình 1: Màn hình đăng nhập

Sau màn hình đăng nhập, Người dùng sẽ được chuyển đến giao diện chính chương trình, tại đó Người dùng có thể tiếp cận các chương mục chức năng, di chuyển qua lại giữa các chương mục chức năng(màn hình) của phần mềm thông qua menu phía bên trái của chương trình.

Danh sách các menu và chức năng:

Tổng quan: Màn hình này sẽ được chọn để hiển thị mặc định sau khi đăng nhập. Các thông tin trên màn hình này gồm:
- Giới thiệu về dự án
- Hình ảnh trực quan về vị trí lắp đặt cảm biến trên cầu
- Giá trị thời gian thực của các cảm biến.
Bảng biểu: Dữ liệu quan trắc được thống kê chi tiết dưới dạng bảng biểu, bao gồm
- STT, Số hiệu thiết bị
- Loại cảm biến
- Vị trí lắp đặt
- Đơn vị đo
- Giá trị thời gian thực
- Giới hạn trên, giới hạn dưới
- Trạng thái cảm biến
Gia tốc: Đồ thị quan trắc dao động, phổ phân tích FFT, vị trí cảm biến sẽ được hiển thị cho các vị trí lắp đặt như sau:
- Dầm chủ L/2
- Cáp chủ L/2, Cáp chủ L/4
- Cáp treo ZS1, Cáp treo ZS10
Ứng suất: Đồ thị quan trắc ứng suất, vị trí cảm biến sẽ được hiển thị cho vị trí lắp đặt sau:
- Dầm chủ L/2
- Dầm chủ L/4
Góc xoay: Đồ thị quan trắc góc xoay, vị trí cảm biến sẽ được hiển thị cho vị trí lắp đặt sau:
- Dầm chủ L/2 góc xoay phương ZX, ZY
Nhiệt dộ: Đồ thị quan trắc nhiệt độ, vị trí lắp đặt cảm biến sẽ được hiển thị cho các bộ phận sau:
- Cáp chủ, cáp treo
- Bê tông nhựa
- Dầm chủ
Báo cáo: Xuất các đồ thị từ các file dữ liệu nguội, hiển thị các giá trị min, max, vì thế việc phân tích dữ liệu chuyên sâu trên các phần mềm nâng cao có thể được tiến hành dễ dàng hơn.
- Cài đặt loại cảm biến, thời gian cần xuất báo cáo
- Xuất đồ thị, tùy chọn hiển thị
Hình 2: Giới thiệu các menu chính

2. Màn hình Tổng quan

Màn hình tổng quan cho phép người dùng có cái nhìn toàn cảnh về vị trí lắp đặt cảm biến trên cầu bằng map4D giá trị các cảm biến cùng với vị trí tương quan của chúng trên cầu. Bao gồm: Bảng thông tin cảm biến, vị trí cảm biến, giá trị cảm biến theo thời gian thực.

Hình 3: Xem chi tiết 1 cảm biến
Hình 4: Trạng thái hoạt động các cảm biến

3. Màn hình Bảng biểu

Màn hình bảng biểu hiển thị các giá trị quan trắc, giá trị ngưỡng cảnh của từng cảm biến dưới dạng bảng (thông tin mỗi cảm biến sẽ nằm trên một dòng), nhờ đó Người dùng có thể theo dõi được diễn biến của giá trị các loại cảm biến theo thời gian thực một cách tổng quan.

Hình 5: Màn hình Bảng biểu

4. Màn hình gia tốc

Lưu ý: Các cảm biến được chia theo từng vị trí, do đó muốn giám sát cảm biến tại vị trí nào thì vị trí tương ứng trên menu Vị trí

• Tại mỗi vị trí dầm chủ L/2, màn hình gia tốc sẽ hiển thị
- Vị trí cảm biến trên cầu
- Đồ thị gia tốc và FFT phương X, Y, Z
• Tại mỗi vị trí cáp chủ L/2, màn hình gia tốc sẽ hiển thị
- Vị trí cảm biến trên cầu
- Đồ thị gia tốc và FFT phương Y, Z
• Tại mỗi vị trí cáp chủ L/4, màn hình gia tốc sẽ hiển thị
- Vị trí cảm biến trên cầu
- Đồ thị gia tốc và FFT phương Y, Z
• Tại mỗi vị trí cáp treo ZS1, màn hình gia tốc sẽ hiển thị
- Vị trí cảm biến trên cầu
- Đồ thị gia tốc và FFT phương X, Y
• Tại mỗi vị trí cáp treo ZS10, màn hình gia tốc sẽ hiển thị
- Vị trí cảm biến trên cầu
- Đồ thị gia tốc và FFT phương X, Y
Hình 6: Màn hình Gia tốc – cáp treo ZS1
Hình 7: Màn hình Gia tốc – Cáp chủ L/2
Hình 8 : Màn hình Gia tốc – Cáp treo ZS1

5. Màn hình Ứng suất

• Ứng suất được đo tại vị trí dầm chủ L/2, L/4, màn hình ứng suất sẽ hiển thị
- Vị trí cảm biến trên cầu
- Đồ thị ứng suất dầm chủ L/2 thớ trên, thớ dưới
- Đồ thị ứng suất dầm chủ L/4 thớ trên, thớ dưới

Lưu ý: Các đồ thị Ứng suất của tất cả vị trí hiển thị trên một màn hình duy nhất

Hình 9: Màn hình Ứng suất

6. Màn hình Góc xoay

• Góc xoay được đo tại vị trí dầm chủ L/2, màn hình góc xoay sẽ hiển thị
- Vị trí cảm biến trên cầu
- Đồ thị góc xoay, giá trị tức thời dạng đồng hồ phương ZX
- Đồ thị góc xoay, giá trị tức thời dạng đồng hồ phương ZY

Lưu ý: Các đồ thị góc xoay của tất cả vị trí hiển thị trên một màn hình duy nhất

Hình 10: Màn hình Góc xoay

7. Màn hình Nhiệt độ

• Nhiệt độ được đo tại vị trí dầm chủ L/2, màn hình góc xoay sẽ hiển thị
- Vị trí cảm biến trên cầu
- Đồ thị nhiệt độ cáp chủ, cáp treo
- Đồ thị nhiệt độ bê tông nhựa L/2 nhịp chính, nhịp biên
- Đồ thị nhiệt độ dầm chủ L/2 nhịp chính, nhịp biên

Lưu ý: Các đồ thị nhiệt độ của tất cả vị trí hiển thị trên một màn hình duy nhất

Hình 11: Màn hình Nhiệt độ

8. Màn hình báo cáo

Chọn nút khởi động trong tab báo cáo để khởi động chương trình báo cáo:

Hình 12: Giao diện chương trình báo cáo
Khái niệm chức năng báo cáo:
- Báo cáo ngày: Hiển thị đầy đủ phổ dữ liệu thu thập, giá trị lớn nhất và nhỏ nhất từng cảm biến được thu thập hoàn chỉnh trong một ngày (từ 00:00 đến 23:59). Đối với cảm biến gia tốc, chương trình báo cáo ngày tự động chọn vùng dữ liệu thích hợp, xuất biểu đồ phân tích FFT trong 1 phút dữ liệu, tính toán và cho ra giá trị tần số tại thời điểm đó.
- Báo cáo định kỳ: Hiển thị đường bao biểu đồ bao gồm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất mỗi ngày cho từng cảm biến. Không có biểu đồ và dữ liệu báo cáo của cảm biến gia tốc.